Op?i uvjeti

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/2007)

trgova?ko društvo Samobor nekretnine d.o.o. (u daljnjem tekstu: Posrednik) donosi:OP?E UVJETE POSLOVANJA1. Ponuda

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju ili na podacima zaprimljenim pisanim ili usmenim nalogom kupca (nalogodavca).

Posrednik zadržava mogu?nost zabune, te prethodne prodaje ili odustajanja od strane vlasnika nekretnine. Za neto?ne podatke Posrednik odgovara samo u slu?aju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja Posrednika.

Ponude i obavijesti koje Posrednik dostavlja, primatelj (nalogodavac) mora ?uvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti tre?oj osobi, koja prihva?anjem te ponude odnosno obavijesti prihva?a i ove op?e uvjete poslovanja.


2. Obveze Posrednika

 • zaklju?iti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem,
 • nastojati na?i i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati nalogodavca s prosje?nom tržišnom cijenom sli?ne nekretnine na tržištu,
 • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • upozoriti nalogodavca na o?ite nedostatke i mogu?e rizike u svezi s neure?enim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, na upisana stvarna prava ili druga prava tre?ih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema tre?oj strani, nedostatke gra?evne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograni?enja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovaraju?i na?in te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobi?ajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebnu, unaprijed ugovorenu naknadu,
 • omogu?iti pregled nekretnina (organizacija i vo?enje),
 • posredovati u pregovorima i nastojati da do?e do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 • ?uvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca ?uvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome ure?enju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za posredovani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Smatra se da je Posrednik omogu?io nalogodavcu stupanje u vezu s tre?om osobom (fizi?kom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naro?ito ako je:
 • neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
 • organizirao susret izme?u nalogodavca i tre?e ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
 • nalogodavcu priop?io ime, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu tre?e osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priop?io to?nu lokaciju tražene nekretnine.

3. Obveze nalogodavca

 • zaklju?iti Ugovor o posredovanju s Posrednikom,
 • dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredni?kog posla,
 • obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima, što posebno uklju?uje opis nekretnine i cijenu,
 • osigurati Posredniku i osobi zainteresiranoj za zaklju?ivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika odnosno po njemu ovlaštene osobe,
 • odmah nakon zaklju?ivanja posredovanog posla odnosno Predugovora kojim se obvezao zaklju?iti posredovani pravni posao Posredniku isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju),
 • nadoknaditi Posredniku troškove u?injene tijekom posredovanja, koje prelaze uobi?ajene troškove posredovanja,
 • obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao neto?ne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okon?anja posredovanog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slu?aju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku ili tre?oj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane Posrednika. Ukoliko je to slu?aj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti Posredniku troškove u?injene tijekom posredovanja koji ne mogu biti ve?i od posredni?ke naknade (provizije) za posredovani posao.


4. Ostvarivanje prava na naknadu

Posrednik stje?e pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaklju?enja posredovanoga posla (potpisom Predugovora) kojim se nalogodavac obvezao zaklju?iti posredovani pravni posao. Naknada se ispla?uje Posredniku istodobno ili neposredno nakon zaklju?enja pravnog posla za koji je posredovao, odnosno potpisom Predugovora dviju ugovornih strana.

Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaklju?ivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene naknade - provizije.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaklju?io pravni posao razli?it od onoga za koji se posredovalo, kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom.

Posrednik ima pravo na naknadu ako bra?ni, odnosno izvanbra?ni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaklju?i posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik nalogodavca doveo u vezu.

Naknada obuhva?a i uobi?ajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.

Posrednik ima pravo na predujam posredni?ke naknade samo ako je on ugovoren


5. Iznosi naknada

Posredni?ka naknada (provizija) koju pla?a nalogodavac iskazana je i obra?unava se u postotcima od ugovorene kupoprodajne cijene, odnosno ugovorene mjese?ne najamnine (zakupnine) i na nju se obra?unava i pla?a PDV.

5.1. Kupnja

Posredni?ka naknada (provizija) iznosi 1-3% od ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine.

Iznos naknade (provizije) ugovara se ovisno o vrijednosti nekretnine i složenosti posredovanog posla.

5.2. Prodaja

Posredni?ka naknada (provizija) iznosi 2-5% od kupoprodajne cijene nekretnine.

Iznos naknade (provizije) ugovara se ovisno o vrijednosti nekretnine i složenosti posredovanog posla.

5.3. Najam/zakup

Kod Ugovora o najmu ili zakupu posredni?ka naknada (provizija) iznosi 100% iznosa jedne mjese?ne najamnine - zakupnine (za najam ili zakup u trajanju 1-5 godina). Za kra?e ili duže rokove cijena se dogovara i ugovara ovisno o vrijednosti i složenosti posredovanog posla.

5.4. Posredni?ka satnica

Cijena posredni?ke satnice iznosi 250,00 kn.


6. Prestanak ugovora

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Ugovor o posredovanju zaklju?en je na odre?eno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog roka isklju?ivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izri?ito odre?en ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Nalogodavac je u slu?aju otkazivanja Ugovora prije isteka ugovorenog roka dužan Posredniku nadoknaditi u?injene troškove.

Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaklju?io posredovani pravni posao s osobom na koju mu je ukazao Nalogodavac je dužan Posredniku platiti posredni?ku naknadu - proviziju u cijelosti.

Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao istekom roka, a posredovani posao nije sklopljen, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.


7. Op?e odredbe i rješavanje sporova

Na odnose izme?u Nalogodavca i Posrednika proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu ure?eni ovim Op?im uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, podredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i op?e odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Za mogu?e sporove nadležan je Op?inski sud u Samoboru.


U Samoboru, dana 15.studenog 2007. godine.Direktor

Marijan Lukši? v.r.